DetektoRING

Už se to zase mele
Publikováno: Monday, 01.09. 2008 - 12:29:43
Téma: Legislativa


Trochu klidnou hladinu hledačského rybníka rozvířil Robert Trnka svým „Otevřeným dopisem“, který zaslal do všech sdělovacích médií a na všechny krajské úřady. V tomto dopise nazval všechny detektoráře zloději, chtěl by zakázat používání detektorů a vyzval k útoku veřejnost a úřady proti nám. Tím hodil do „našeho hledacího rybníka“ ne kamen, ale celý panel. Řada hledačů ke kterým se dostal tento otevřený dopis už mu odpověděla. Bylo by dobré, aby si všichni hledači přečetli jeho „Otevřený dopis“ a třeba ho seznámili se svým názorem.

Můžeme si položit otázku, proč vyšel takový dopis? Když špičce profesionálních archeologů nevyšla 10. ledna 2008 televizní show s obrovským nálezem archeologických předmětů ve vyhořelém bytě v Praze, viz ( http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1) na schválení jejich navrhovaných zákonů, tak před novým p rojednáváním návrhu zákona o archeologii se objevil tentokráte neznámý amatérský archeolog s dalším obrovským útokem proti detektorářům a s žádostí na podporu schválení jejich návrhů zákonů.
Nedávno jsem dostal zajímavý dopis s názvem „Trochu jiný pohled do nelegální archeologické sbírky“, ve kterém jsou také velice dobře objasněné důvody o co archeologové usilují. S obsahem dopisu naprosto souhlasím. Bylo by dobré, kdyby si ho také všichni přečetli a archeologové, kteří naše stránky čtou, nám na otázky v něm se pokusili odpovědět.


Trnkovo Otevřený dopis.
Otevřený dopis
Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc v následující závažné záležitosti. Vykrádání archeologických lokalit v naší republice s pomocí detektorů kovů dosáhlo obludných rozměrů. V současné legislativě však neexistuje účinný nástroj, jak toto drancování, které často provádějí organizované skupiny zlodějů a překupníků, postihovat. Bohužel ani v připravovaném novém Památkovém zákoně, jehož návrh je veřejně přístupný na internetu, se používání detektorů neřeší. Přitom je naše republika vázána Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy, v níž se výslovně uvádí: "Učinit používání detektorů kovů a jakýchkoli jiných detekčních zařízení nebo postupů archeologického výzkumu předmětem specifického předchozího oprávnění.“ Slovenská republika do nového zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu toto ustanovení zakomponovala (§ 39, odst. 6: „Nepovolené výskumy a výkopy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach a územiach s archeologickými nálezmi, ako aj nepovolený zber a premiestňovanie hnuteľných nálezov alebo ich vyhľadávanie pomocou detekčných zariadení sa zakazujú“).
Žádám Vás proto o bezodkladné začlenění této problematiky do připravovaného českého zákona. Protože je nezbytně nutné zamezit drancování našich archeologických památek v co nejkratší době, žádám Vás zároveň snažně, abyste se pokusili vtělit do stávající legislativy alespoň základní bod, a to: 1. Výslovný zákaz používání detektorů ve volném terénu (lesy, pole) bez speciálního povolení (např. pro profesionální archeology či pyrotechniky). Porušení tohoto ustanovení musí být postižitelné citelnou sankcí. Součástí postihu by měla být i možnost zabavení detektoru. Za zcela minimální variantu považuji alespoň výslovný zákaz použití detektorů bez povolení na známých archeologických lokalitách (tedy těch, jejichž data schraňují Archeologické ústavy v Praze a v Brně). Další body, které by bylo vhodné do budoucna vtělit do legislativy podle mne jsou:
2. Zákonná možnost zabavení archeologických nálezů, u kterých vznikne oprávněné podezření, že byly získány nelegální činností, zejména s pomocí detektoru kovů.
3. Zavedení povinné certifikace takových nálezů, které by umožnilo rozlišit nálezy ze starých soukromých sbírek od nálezů z nelegálních vykopávek. Zároveň by tím byla umožněna účinná a funkční kontrola předmětů, nabízených na burzách a v internetových aukcích.
4. Přeformulování znění živnostenských listů, vydaných v 90. letech 20. století na vyhledávání kovových předmětů s pomocí detektoru. Nové znění by mělo vyloučit možnost zneužití takového živnostenského listu detektoráři, vykrádajícími archeologické lokality.
5. Zákaz vyplácení jakýchkoli odměn za nálezy, získané s pomocí detektoru kovů, který by byl závazný jak pro archeology a muzejníky, tak pro úředníky na obecních a krajských úřadech. Kovové archeologické nálezy (např. spony, jehlice, sekerky atd.) jsou pro poznání historie velmi důležité, protože na rozdíl od některých dalších nálezů je lze většinou přesněji datovat. Neodborným vyjmutím kovového předmětu z archeologického objektu dojde nejen k poškození celé nálezové situace (vlastním výkopem, ale i následným působením vlhka a vzduchu), ale také k nevratnému zničení množství nenahraditelných informací jejich odtržením od souvislostí.
Spoléhám na Vás, že se všemi silami pokusíte výše popsané devastaci našeho kulturního dědictví zabránit. Žádám Vás také, abyste podle svých možností zahájili kampaň, která by přinesla občanům základní informace o detektorářích a obrátila dosavadní veřejné mínění, které je jim víceméně kladně nakloněno. Zejména veřejnoprávní sdělovací prostředky by napříště neměly detektoráře, který najde nějaký význačný nález, vyzdvihovat jako hrdinu, neboť tím vlastně propagují trestný čin, postižitelný i podle současných zákonů (poškozování cizí věci). Každý by měl vědět, že detektoráři jsou zloději, kteří vykrádají naši společnou historii ve jménu svého úzce osobního uspokojení či finančního prospěchu.
S úctou:
Robert Trnka (člen amatérské sekce České archeologické společnosti, člen Klubu Augusta Sedláčka, spolupracovník Západočeského muzea v Plzni).
Železničářská 83, Plzeň, 312 00.
e-mail: Trnka.Robert@seznam.cz
Na vědomí:
Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, 140 70
Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
Česká tisková kancelář, Opletalova 5/7, Praha 1, 111 44


Kraje:
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Kralovéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
-------------------------------------------------------------------------------------


Trochu jiný pohled do nelegální archeologické sbírky.

Již uplynulo půl roku od skoro „světového nálezu“ nelegální archeologické sbírky ve vyhořelém bytě v Praze. Její majitel při požáru zahynul a prý po sobě zanechal obrovskou sbírku archeologických nálezů. Miroslav Dobeš z Archeologického ústavu v Praze, který byl pověřen základní dokumentací sbírky tehdy prohlásil: “Soubor obsahoval několik tisíc převážně kovových, bronzových a železných předmětů, které již na první pohled pocházely z nelegální činnosti, z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“.

Jedná se o sbírku obsahující asi 1 900 bronzových, 1 400 železných předmětů plus několik keramických. Několika kusy jsou zastoupeny již měděné předměty dokumentující počátky metalurgie ve střední Evropě v pozdní době kamenné (cca 4000 př.n.l.). Mnohem bohatěji jsou zastoupeny památky mladších období, z doby bronzové (cca 2000 – 700 př.n.l.), doby železné (700 př.n.l – 0) a z doby římské a stěhování národů (0 – 568 n.l.). Četné jsou i předměty středověké a raně novověké. Tolik oficielní zpráva od archeologů. Trochu se pokusím tuto zprávu rozebrat a položit nějaké otázky.
1) Jak mohl pan Dobeš tak přesně vědět, že archeologická sbírka pochází „z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“? Detektor kovů se přece v bytě nenalezl! 2) Jak je možné najít tolik různorodých předmětů (cca 3.300 kusů od roku 4000 př.n.l. až 568 n.l.) na několika lokalitách?
3) Na fotografiích nálezů, publikovaných na stránce National – Geographic Česko (http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1) je vidět, že skoro všechny předměty v této sbírce jsou restaurovány. Jak je možné, aby mladý člověk, který musí chodit do práce, měl ještě čas na nalezení tak obrovské sbírky předmětů a ještě tuto tak rozsáhlou sbírku odborně zrestaurovat?
4) Detektorem kovů jaké značky je možné najít kamennou sekeru, keramiku a skleněné korále?
5) Při nalezení takto různorodých předmětů zcela chybí mince. Když takovouto sbírku našel zemřelý muž, tak kde jsou?

Tento případ je velice podobný případu z roku 1964. Šlo o nalezení beden s nacistickým obsahem v Černém jezeře. Tehdy Ministerstvo vnitra využilo také všechna média k obrovskému podvodu. Bedny s údajnými nacistickými dokumenty ( v bednách byl však jen čistý papír) pracovníci Ministerstva vnitra hodili týden před nálezem do jezera. Pak si na nalezení „dokumentů“ pozvali nic netušící sportovní potápěče. A vůbec se nestyděli na řadě tiskových konferencí pustit do celého světa, jaké důležité dokumenty se v jezeře našly. Nacistické dokumenty,které tehdy ukazovali měli z archivu z Moskvy.
Letos dne 10. ledna předvedl archeologický ústav Akademie věd ČR podobnou akci. A národ na to zase, jako v případu „nacistických dokumentů“, skočil. Případ nacistických dokumentů se objasnil až 25 let po pádu komunizmu. Nevím jak dlouho budeme nyní čekat na skutečně pravdivé objasnění tohoto případu „archeologické sbírky“.
Já se domnívám, že skoro celá sbírka (až na pár železných rezavých předmětů v pravém rohu fotografie s celkovými nálezy) pochází z nějakého muzea. Nemusí to být z českého. Jsem přesvědčen, že někteří pracovníci muzea by mohli vystavené věci v některých případech poznat.
Nyní to vezmeme z jiné strany. Proč archeologové spustili v médiích takové divadlo?
Vždy jde o moc a peníze, nebo o peníze a moc. Archeologové připravili do parlamentu návrhy nových zákonů. Aby si připravili veřejnost a parlament na schválení těchto zákonů, použili jako obětní beránky hledače. Archeologům jde ale o úplně jinou věc. Schválení nových zákonů, které by jim přinesly tu velkou moc a peníze. Jedná se hlavně o stavebníky při zakládání nových staveb. Zde si archeologové připravili velké zvýšení pokut za neprovedený nebo zmařený archeologický průzkum.
Přitom archeologové mohou zastavit stavbu na jak dlouho chtějí, třeba i na rok a naúčtovat si za provedený průzkum co chtějí. Že třeba stavebník může zkrachovat zastavením stavby v letních měsících, to už je nezajímá.

Uvedu příklad :

Hokejista Martin Straka stavěl v Plzni hotel. Na staveništi hotelu byl proveden archeologický průzkum a panu Strakovi bylo za tento průzkum naúčtováno 2,800.000,- Kč. Jeho právníci odmítli tuto fakturu proplatit a tak ji archeologové snížili o dva miliony, na „pouhých“ 800.000,-Kč. Ale i tu částku právníci Martina Straky odmítli zaplatit.
Souběžně v tu dobu probíhala soudní pře mezi Okresním soudem v Tachově a archeology o fakturu ve výši skoro 3 miliony korun za provedený archeologický průzkum při stavbě přístavby okresního soudu. Několik soudních jednání tachovský okresní soud vyhrál, ale až u Nejvyššího soudu tuto soudní při prohrál. Soud proto musel tuto nehoráznou částku skoro 3 milionů zaplatit.
Po takto stanoveném rozsudku, kdy soud odsoudil soud, se Strakovi právníci dohodli s archeology na mimosoudním vyrovnání. Jakou částku zaplatili nevím, ale jistě to nebylo málo. Pan Straka měl svoje peníze poctivě a tvrdě vydělané hokejem, ale okresní soud, na rozdíl od Martina Straky, zaplatil archeologům z peněz daňových poplatníků. Proč se tak stalo? Protože poslanci již dříve schválili takové zákony. Nyní chtějí archeologové ještě důkladnější zákony ve svůj prospěch. Co mohou stavebníci v tomto systému dělat? Podmazat archeology, aby archeologický průzkum trval jen týden a ne půl roku ?
V novém návrhu o památkovém zákoně může pozorný čtenář mezi řádky číst : dejte nám víc peněz, dejte nám více grantů na různé projekty, dejte nám ..... a potřebujeme více lidí.
V publikaci pod názvem „Křižovatky české archeologie“ z XV. řádného zasedání České společnosti archeologické pobočky pro severní Moravu a Slezsko, která se konala v Novém Jičíně, se neprofesionální archeologové přou o činnost s profesionálními archeology. Mne zaujal jeden odstavec, který si dovolím citovat :

„Ten vůbec nejdůležitější důvod, pro něž je ze strany mnoha profesionálních archeologů veden celý spor s takovou zarputilostí, spočívá v obecně pociťovaném existenčním ohrožení. Faktem je, že počet našich profesionálních archeologů podstatně převyšuje počty obvyklé v západní Evropě. Ve srovnání se SRN trojnásobně, s Rakouskem šestinásobně a se Švédskem dokonce jedenáctinásobně v přepočtu na počet obyvatel.“

Tak já nevím, kdo má pravdu a co s tím.
Možná, že někdo poradí. Nebo napíše další otázky.
Nezapomeňte si otevřít :

http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1
Tam uvidíte pěkně archeologickou sbírku a „kydání hnoje na hledače“.

Apa + Soucek

Tento článek si můžete přečíst na webu DetektoRING
http://detektory.hantec.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://detektory.hantec.cz/clanky/uz-se-to-zase-mele-167.html
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO