Hlavní nabídka
· Domů
· Ankety
· Archiv článků
· Často kladené otázky
· Diskuze a Inzerce
· Doporučte nás
· Encyklopedie
· Napište článek
· Praktické odkazy
· Připomínky
· Seznam uživatelů
· Soubory ke stažení
· Soukromé vzkazy
· Statistiky webu
· Témata článků
· Top 10
· Váš účet
· Vyhledávání
Kdo je přihlášen ?
Stránky prohlíží 61 anonymních a 3 registrovaných uživatelů.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Webhosting

Provozováno na síti WEBSTEP

Celkem návštěv od spuštění webu

TOPlist

Vše za odvoz
Věnujte vše co už nepotřebujete někomu jinému "Za odvoz"

Konference Detektory kovů v archeologii Vysoké Mýto, 13.-14. 11. 2006

Přijal: mcmlxxx - Wednesday, 23.01. 2008 - 13:57:56
Téma: Legislativa

V listopadu 2006 uskutečnilo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s pražským Archeologickým ústavem AV ČR seminář na téma využití, ale zejména zneužívání detektorů kovů v archeologii. Cílem přirozeně nebylo – a ani nemohlo být – vyřešení tohoto aktuálního problému, hlavní smysl akce spatřovali organizátoři v otevření širší diskuse, nastínění konkrétních problémů a tříbení názorů zúčastněných. Před celkem více než padesáti účastníky z celé ČR zaznělo 11 příspěvků.


Zdeněk Jarchovský: Neinvazivní prospekce s detektory kovů.
Autor, zabývající se problematikou především z technického hlediska, podal základní přehled typů detektorů a jejich možnosti použití. Zajímavá byla zejména tabulka srovnávající parametry běžných přístrojů.

Petr Jenč: Vývoj detektorové problematiky na severu Čech v letech 2001-2006
Již delší dobu jsou v této části Čech registrovány nelegální aktivity hledačů s detektory kovů; jejich činnost je o to závažnější, že se tak mnohdy děje na územích pod zvláštním režimem ochrany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě tyto akce sleduje a vede jejich evidenci, předání získaných informací Policii ČR se však ukázalo jako zcela neúčinné. Mnohem efektivnější je jeví medializace problému, především v televizi. Zároveň se muzeum v České Lípě snaží vytvářet síť spolupracovníků detektory a využívat jejich síly k preventivním průzkumům.

Vladimír Peša – Wolfgang Ender: Aktuální stav detektorové problematiky v Sasku.
K většímu střetu nelegálních uživatelů detektorů se zákonem došlo v Sasku v r. 2005, kdy byl na jejich webových zveřejněn středověký depot objevený pomocí detektoru kovů. Při následné policejní akci bylo u nálezce zabaveno kromě předmětů ze samotného depotu mnoho dalších artefaktů. V současné době je situace ve Spolkové zemi Sasko řešena zákazem volného pohybu s detektory. Používat detektor mohou pouze spolupracovníci muzeí, kteří po absolvování příslušného školení v oboru archeologie získali k této činnosti oprávnění.

David Vích: Problematika průzkumu pomocí detektoru kovů v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.
Archeologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě používá detektor kovů k povrchové prospekci, a to mj. s cílem vypracovat metodiku tohoto typu průzkumu. Zjištěné artefakty jsou zaměřovány GPS a zapisovány do databáze. Archeologická obec by měla na jedné straně všemi prostředky usilovat o eliminaci činnosti těch uživatelů detektorů, kteří jednoznačně a vědomě překračují zákon, cíleně se zaměřují na artefakty s archeologickým významem a neváhají narušovat intaktní archeologické situace, na straně druhé podchytit skutečné zájemce o historii a nabídnout jim možnost spolupráce.

Filip Krásný: Detektorový průzkum lokality Mužský – Hrada v CHKO Český ráj.
Na podzim roku 2006 se v průběhu několika víkendů uskutečnil preventivní detektorový průzkum uvedené lokality organizovaný Regionálním muzeem v Mladé Boleslavi ve spolupráci s AÚ AV ČR v Praze. Předem byla vyjednána povolení od správy CHKO Český ráj a majitelů pozemků. Vzhledem k personální a technické náročnosti úkolu byl osloven nedávno vzniklý Klub hledačů historie (KHH) – sdružení uživatelů detektorů chtějících provozovat svůj koníček v intencích zákona. Spolupráce ukázala jako oboustranně výhodná, bez jejich pomoci by nebylo možné akci provést. Na cílové ploše byly rozměřeny pásy o šířce 2 m, které procházeli členové KHH a označovali místa se signály. V další vlně chodili zaměstnanci muzea, kteří signály dohledávali a artefakty s nezbytnou dokumentací vyjímali ze země. Další skupinu tvořil koordinátor celé akce spolu s dokumentátorem a měřičem, poslední skupinu pak tvořili lidé zajišťující nezbytný technický servis (přesun pásem, kontrola výkopů). Vyzvedávány byly všechny artefakty včetně recentního odpadu. Ca 1 % artefaktů tvořily metalické artefakty z pravěku či středověku, další 1 % nálezů tvořily zlomky keramiky a kamenné nástroje nacházené při výkopu kovových předmětů. Poměrně nízký počet archeologicky zajímavých nálezů svědčí o dřívějším napadání lokality nelegálními uživateli detektorů.

Kamil Smíšek – Jiří Šlajsna: Metodika a výsledky průzkumu pomocí detektorů kovů na velkomoravském hradisku Pohansko u Břeclavi v letech 2004-2005.
Ve čtyřech sledovaných polohách byl zjištěn výskyt kovových artefaktů souvisejících většinou s boji na jaře 1945 (projektily lehkých palných zbraní, především však střepiny těžkých zbraní), výjimečně artefakty související s provozem lovecké obory v 18.-19. stol. (olověné projektily). Malá část nálezů souvisí i s osídlením střední doby hradištní (raménko ostruhy, šipka, kování), a to v místech, kde v dřívějších dobách proběhla archeologická sondáž s negativním výsledkem.

Milan Vokáč – Marek Krutiš: Průzkum pomocí detektoru kovů na lokalitách jihozápadní Moravy.
Pracovníci Muzea Vysočiny v Jihlavě hojně používají detektor kovů při
a) detekování metalických artefaktů při archeologických výzkumech, což se obzvláště osvědčilo při výzkumech v městských jádrech (Jihlava – kostel sv. Jakuba, Telč – městské jádro, kostel z Vyskytné n. J.);
b) preventivní průzkum na zemědělsky obdělávané půdě;
c) průzkum montánních děl (pozůstatky dolování v okolí Jezdovic u Třeště) a zaniklých cest.

Jiří Militký: Numismatika a detektory kovů.
Na základě počtů mincí ze známých lokalit a sledování aukcí umožňuje numismatika vytvoření hrubé představy o počtech zcizených archeologických nálezů z významných lokalit. Pro archeologicky bezpříkladně ošetřenou lokalitu Němčice nad Hanou se počet zcizených mincí odhaduje na 1000-3000, pro Stradonice 2000-5000 (pouze v letech 1990-2005), přičemž dnes jsou zde mince z povrchové vrstvy ornice prakticky vytěženy. Dále se podařilo zjistit existenci neznámé lokality s výskytem keltských mincí ve středních Čechách (dosud evidováno 68 mincí). Kromě toho se objevuje řada ojedinělých mincí i depotů, jejichž informační hodnota značně utrpěla nepřesně zachycenými nálezovými okolnostmi. Pokud nález učiní poctivý hledač, tyto nálezy značně obohacují naše znalosti (např. Chebsko – depot obchodních feniků, Českolipsko – depot zlatých mincí z 5. stol.). Také numismatika dalších evropských zemí je svědkem kvantitativního i kvalitativního nárůstu numismatických nálezů, kdy v drtivé většině jsou nálezci amatéři. Patrná je snaha tyto nálezy vykoupit, nebo alespoň zdokumentovat. Stávající situace v ČR a v Čechách obzvlášť je podle autora z hlediska záchrany a registrace nových mincovních nálezů katastrofální, neřešitelná bez spolupráce se seriózními amatéry a výkupu nálezů s mimořádnou informační hodnotou státními institucemi.

Ladislav Šmejda: Průzkum hradiště Vladař u Žlutic a mohylníku Šťáhlavy–Hájek pomocí detektorů kovů
Použitá metodika a předběžné vyhodnocení. Pro představu o prostorové distribuci kovových předmětů v krajině byly uskutečněny detektorové průzkumy v lokalitách Vladař a Šťáhlavy. Použity byly 2-3 detektory a stanice GPS. Předem stanovené úseky pracovníci procházeli bez použití diskriminace, přičemž zaměřovali každý nález bez ohledu na jeho stáří, zároveň byl vytvářen i krátký popis předmětu i jeho nálezové situace. Nedílnou součástí akce se stalo i zaměření prošlých tras. Výsledná zjištění lze shrnout:
(1) Celkové množství kovových předmětů rozptýlených v krajině je velké;
(2) 95 % nálezů je železných, ostatní jsou z barevných kovů;
(3) 95 % a více veškerých kovových nálezů představuje z pohledu archeologie nezajímavou položku;
(4) většinu fragmentů není možné funkčně interpretovat ani časově zařadit;
(5) nálezy odebírané ve větším počtu představují značnou zátěž pro laboratoře i depozitář, přesto přinášejí zajímavé informace pro rekonstrukci minulých událostí v dané lokalitě.

Pavel Stabrava – Ondrej Šedo: Hradiště u osady Víno v českém Slezsku – průzkum s použitím detektoru kovů.

Hradiště Víno u Slezských Rudoltic se stalo v důsledku ničení archeologických situací předmětem detektorového průzkumu. Dřívější rekognoskací a malými sondami se nepodařilo objevit žádné objekty ani kulturní vrstvu, z celého prostoru pak pochází nevelký, ale archaický soubor raně středověké keramiky. Systematickým využitím detektorů se podařilo získat soubor raně středověkých kovových předmětů významných pro datování lokality, ojediněle i předmět pravěkého stáří.
Tomáš Mořkovský – Ondrej Šedo – Zdeněk Tvrdý: Využití detektorové prospekce při archeologickém výzkumu pohřebiště v Divákách. Součástí povinné praxe studentů antropologie Masarykovy univerzity je i účast na archeologických výzkumech pravěkých a raně středověkých pohřebišť. Nedílnou součástí výzkumu se stalo i využívaní detektoru kovů. Osvědčilo se zejména pro přesnou lokalizaci artefaktů v hrobě, minimalizaci ztrát kovových předmětů při výzkumu a možnost dohledávání případných ztracených předmětů ve výhozu.
V diskusi na konci přednáškového bloku (i následně v kuloárech) se účastníci konference vesměs shodovali v některých bodech:
(1) Je nezbytné, aby detektory co nejvíce využívali sami archeologové. V některých případech je možno použít tuto metodu pouze k detekování metalických artefaktů, jejich vyjmutí musí být provedeno metodami regulérního odkryvu. Takový výzkum je v mnoha případech možno, vzhledem k míře ohrožení ze strany nelegálních uživatelů detektorů, za současné situace považovat za záchranný.
(2) Je třeba iniciovat vznik archeologických projektů zaměřených na výzkum pomocí detektorů kovů, zajištění finančního a personálního krytí těchto akcí. Záchrana metalických artefaktů, a především informací s nimi spojených, je jedním z hlavních úkolů archeologie příštích desetiletí.
(3) Mezi širokou veřejností je třeba identifikovat vážné a spolehlivé zájemce o záchranu archeologického dědictví a navázat s nimi spolupráci, ať již s použitím detektorů (pak zajistit jejich informovanost o odborném vyjímaní předmětů a evidování nálezových okolností), nebo nikoliv (např. střežení lokalit). Pokud se nám to nepodaří, budeme svědky (jako se to děje dnes), že k ničení archeologického dědictví dochází za lhostejného přihlížení veřejnosti a mnohdy dokonce s její podporou.
(4) Je nejvyšší čas iniciovat legislativní změny.
(5) Bylo by vhodné dosáhnout konsensu, kdy a za jakých okolností zveřejňovat výsledky archeologických výzkumů lokalit, u nichž je reálné nebezpečí zásahu ze strany nelegálních uživatelů detektorů kovů. Vhodnost publikace by se měla zvažovat i u čerstvých nálezů pocházejících z nelegální činnosti.
(6) Bylo by užitečné vytvořit databázi nelegálních nálezů (s pochycením maxima dostupných informací) a napadených archeologických lokalit.
(7) Přestože spolupráce s Policií ČR v dané problematice silně vázne, mj. pro důkazní obtížnost a pro fakt, že se tento druh kriminální činnosti jeví široké veřejnosti i policistům jako málo nebezpečný, stojí za to podávat v případě zjištění nelegálních aktivit trestní oznámení. Pokud začne problém existovat i „statisticky“, lze očekávat změnu přístupu policie.
( Bylo by třeba zamezit zemědělskému obdělávání - a tím i opakovanému vykrádání povrchové vrstvy - nejvýznamnějších archeologických lokalit. Překážkou jsou majetkoprávní poměry.


Zdroj: Internet

 
Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Vytvořit účet.
Související odkazy
· Více o tématu Legislativa
· Další články které přijal mcmlxxx


Nejčtenější článek na téma Legislativa:
Nový občanský zákoník a novela památkového zákona

Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 3
Účastníků: 3

Dobré

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

Související témata

Setkání a srazy

"Konference Detektory kovů v archeologii Vysoké Mýto, 13.-14. 11. 2006" | Přihlásit/Registrovat | 3 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.

Re: Konference Detektory kovů v archeologii Vysoké Mýto, 13.-14. 11. 2006 (Hodnocení: 1)
Od: Sing-Sing1 (emaly@upcmail.cz) - Wednesday, 23.01. 2008 - 15:26:14
...no to bylo 2006.
Letos též proběhla tatáž konference, tamtéž a byl u ní jednoznačný posun v tom, že že tentokrát tam bylo pozváno i pár detektorářů, někteří jsme měli i referáty a závěr byl jednoznačný. Spolupráce je nutná a potřebná.
Je nutkno ovšem podotknout, že toto byl názor zúčastněných archeologů. Ti co tam nebyli mohou mít názor odlišný.

Re: Konference Detektory kovů v archeologii Vysoké Mýto, 13.-14. 11. 2006 (Hodnocení: 1)
Od: fettgesicht (fettgesicht@seznam.cz) - Thursday, 24.01. 2008 - 13:33:34
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Ano, zdá se, že praktici mají mnohem rozumnější a pragmatičtější názory, než mediální maséři-hlavouni. Tak snad to celé nakonec dopadne nějak ku prospěchu všech.
Re: Konference Detektory kovů v archeologii Vysoké Mýto, 13.-14. 11. 2006 (Hodnocení: 1)
Od: butcher (sauron@razdva.cz) - Thursday, 24.01. 2008 - 19:59:50
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Neboj, ne všichni praktici jsou jenom vstřícní :-(, nechci se zde moc pouštět do detailů před oficiálním zveřejněním, ale vystoupení jisté okresní archeoložky v závěru 2. konference si s mediálním průjmem páně Jiráňovým mnoho nezadalo. Holt je to stejně jako u nás hledačů jen a pouze o lidech a blbci v obou skupinách jsou v celém spektru, spíš jde o to, aby se ti co chtějí mohli domluvit.
Jako účastník a referující na 2. konferenci v roce 2007 musím přiznat velký posun v myšlení a snahu i u některých špiček archeologie - už jen to, že detektorář vystupuje s referátem na oficální archeologické konferenci je věc před pár roky nemyslitelná.
Ale to by bylo na samostatný článek a já se necítím oprávněn před oficiálním zveřejněním vystupovat.
Detektory kovů články návody recenze hledání field testy záhady tajemství pozvánky na akce manuály návody galerie detektorů inzerce diskuzní fórum
Tesoro Compadre Cibola uMax Silver Cortes Eldorado Garrett Teknetics Bounty Hunter Fisher Troy Shadow MD3009 ACE 150 ACE 250 GTP1350 Tejon Vaquero Fieldmaster Compass Rutus Solaris XP GMAXX XP GOLDMAXX GOLDMAXX Power ADX Adventis Zetex JOKR Mikel Minelab Musketeer Advantage Explorer Quatro MP X Terra Whites White's IDX XLT DFX MXT QXT Spectrum Eagle MD3815B AD3018 Explorer SE Fisher F75 Teknetics T2 Fisher F4 Titanium Adonis Fisher F2 Fisher F4 Fisher F70
Kanál RSS 2.0
| Obsah: Bronislav MAREK | e-mail: detektory (zavináč) hantec (tečka) cz | Jabber: mcmlxxx (zavináč) hantec (tečka) cz |
Design layout by Jakub Dubec and Michal Krajcirovic.
Web pohání Copyright © Redakční systém UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.02 sekund
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO