Hlavní nabídka
· Domů
· Ankety
· Archiv článků
· Často kladené otázky
· Diskuze a Inzerce
· Doporučte nás
· Encyklopedie
· Napište článek
· Praktické odkazy
· Připomínky
· Seznam uživatelů
· Soubory ke stažení
· Soukromé vzkazy
· Statistiky webu
· Témata článků
· Top 10
· Váš účet
· Vyhledávání
Kdo je přihlášen ?
Stránky prohlíží 247 anonymních a 4 registrovaných uživatelů.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Webhosting

Provozováno na síti WEBSTEP

Celkem návštěv od spuštění webu

TOPlist

Vše za odvoz
Věnujte vše co už nepotřebujete někomu jinému "Za odvoz"

Nový občanský zákoník a novela památkového zákona

Přijal: mcmlxxx - Saturday, 01.03. 2008 - 20:34:45
Téma: Legislativa

V pátek 29. února 2008 mi do e-mailu příšel další zajímavý článek od našeho starého známeho anonyma, týkající se novelizace občanského zákoníku a památkového zákona. V diskuzi pod článkem najdete také odpovědi, které jsem obdržel od mluvčí ministerstva kultury ČR.

Ministerstvo spravedlnosti nastavilo lhůtu pro dopracování nové

1. Nový občanský zákoník

Pro informaci jsem stáhl z internetu (kurzívou):

Ministerstvo spravedlnosti nastavilo lhůtu pro dopracování nového občanského zákoníku

30.11.2007, (11/2007)


Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření k návrhu nového občanského zákoníku Ministerstvo spravedlnosti (MSp) dne 27. září 2007 rozhodlo o odkladu předložení návrhu do připomínkového řízení, a to do 30. června příštího roku. Minimálně o rok – na konec roku 2008 – se tak proti schválenému Plánu legislativních prací posouvá i termín předložení návrhu nového občanského zákoníku do vlády.“


Je patrné, že návrh nového občanského zákoníku, jehož část byla zařazena pro informaci v článku „Možné právní úpravy týkající se hledání s detektory“, by měl být předložen do vlády do konce letošního roku, tj. roku 2008 a do připomínkového řízení by měl být tento návrh předložen do konce června 2008.


2. Novela památkového zákona


Nevím, zda někdo z hledačské obce zaregistroval, že 25.2.2008 byl schválen vládou návrh novely památkového zákona a předložen do Parlamentu (je to ta novela, kterou jsem přiložil do přílohy článku „Možné právní úpravy týkající se hledání s detektory II“). Z otevřených zdrojů opět kousek kopíruji (kurzívou):

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy


Předmět navrhované novely památkového zákona lze shrnout do několika okruhů, a sice: přesun některých kompetencí z Ministerstva kultury na krajský úřad, zvýšení sankcí za porušení povinností podle památkového zákona, upřesnění některých procesních otázek a zohlednění poznatků z dosavadní aplikační praxe, včetně zavedení nového institutu plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón. Navrhovaná právní úprava vychází z pokračujícího záměru minimalizace administrativní zátěže občanů a současně z přiblížení orgánů, které rozhodují v jednotlivých typech správních řízení, účastníkům těchto řízení.

Zvýšením postihů za porušování památkového zákona se odstraňuje stávající neuspokojivý stav, kdy byla horní hranice pokut mnohdy zcela neúměrná škodám na chráněných kulturně historických hodnotách, což je nezbytným předpokladem dosažení lepší disciplíny při ochraně kulturního dědictví. „

Novela památkového zákona se v zásadě týká ochrany kulturních památek, ale zvýšení sankcí se dotkne i hledačů. Pro hledače je podstatná změna, že sankce, kterou může uložit obecní úřad se zvyšuje z dosavadního maximálního limitu 10 tisíc Kč na limit 2 miliony Kč a krajský úřad z dosavadního horního limitu 500 tisíc Kč na limit 4 miliony Kč. Reálné je uložení této sankce za provádění výkopových prací na území s archeologickými nálezy a dále ze neohlášení archeologického nálezu, když nechci rozebírat další případy plynoucí z výkladu zákona. Zákon má nabýt účinnosti 1. července 2008 a v Parlamentu příliš problémy nepředpokládám, i když nelze vyloučit logickou námitku o přílišné výši sankce a poslanecký návrh na změnu vládního návrhu.


Je patrné, že se bude realizovat tato novela památkového zákona. Kromě toho probíhají dále práce na novém památkovém zákoně, které si „žijí svým životem“, nezávislým na novele.


3. Nový památkový zákon

Pokud jde o iniciativu v článku „Výzva k zamyšlení“ na tomto webu, která reaguje na moje předchozí články, nechápu ji jako snahu organizovat hledače do stávajícího občanského sdružení, to není ani technicky ani časové reálné, ale z hlediska snahy o ingerenci do legislativního procesu jako snahu získat určitý mandát k jednání. Závisí samozřejmě na autorech této iniciativy; podle mých zkušeností čekat návrhy na schůzku či jiné řešení obvykle nevyjdou, kdežto pozvánka e mailem všem významným hráčům „V 17,00 hod. U lípy“, by mohla být úspěšná. Čas totiž velice běží, je 12,05 hod.


Pokud jde o jednání v legislativním procesu, pak je nutno zdůraznit, že povinnými připomínkovými místy jsou ta, která jsou uvedena v čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády (tato LP jsou na webu vlády ČR, ovšem jen ve formátu PDF, takže není možné sem jejich část zkopírovat). Návrh sice může kromě uvedených připomínkových míst zaslat v zásadě kdokoliv, je jedno, zda to bude, např. občanské sdružení, a právně je zcela lhostejné, zda má členů 20 nebo 5 tisíc. Není povinným připomínkovým místem a z tohoto hlediska nemusí zpracovatel návrhu zákona k jeho připomínkám přihlédnout. Naopak u povinných připomínkových míst, je povinností zpracovatele připomínky vypořádat. Přitom připomínky povinných připomínkových míst se dělí na zásadní a ostatní. Pokud by se nepodařilo zásadní vypořádat, pak jde návrh do vlády s rozporem či rozpory a musí je vyřešit vláda. Z praxe, chce-li nějaká zájmová skupina, aby její námět měl v legislativním procesu relevanci, musí v zásadě přesvědčit některé z povinných připomínkových míst, aby námět zahrnul do svých připomínek.


Připomínky zasílají připomínková místa zpracovateli (zde ministerstvu kultury), ten s připomínkovým místem jedná ve snaze připomínky odstranit. Je obvyklé, že komunikují různě, včetně separátních jednání, každopádně na konci připomínkového řízení pozve zpracovatel ta připomínková místa, která měla připomínky, ke společnému jednání, kde se všechny připomínky postupně projednají. Na toto jednání, pokud by byla dohoda s příslušným připomínkovým místem, by mohl přijít i někdo, kdo není zaměstnancem připomínkového místa a zde se vyjádřit (nikoliv ovšem svým jménem, ale v rámci připomínkového místa, v praxi je to ovšem velmi sporadické, pravidlem je, že připomínky obhajuje zaměstnanec připomínkového místa). Vzkaz lze poslat také přes média, ale to je velmi nejisté a problematické. Každopádně, kdyby nic jiného nevyšlo, lze doporučit přímé zaslání připomínek zpracovateli (pozor na gramatické chyby, devalvuje to připomínky i předkladatele). Napojení se na „vlivné“ skupiny, by zde mohlo být např. na investory, zástupce vlastníků, ale k tomu jsou samozřejmě potřeba kontakty, navíc nebývá příliš ochota kromě svých zájmů si přibírat další subjekt přinášející problémy.


Správná je reakce na uvedenou iniciativu z článku „Výzva k zamyšlení“ v podobě odkazu na zahraniční právní úpravy. Odkazy na zahraniční právní úpravu se v praxi legislativního procesu dost často využívají jako argumentace z obou stran – ze strany zpracovatele i jako replika a používají se často právě v rámci vypořádání připomínek. Bylo by dobré opatřit si doslovná ustanovení národních předpisů týkajících se:

  • Případné registrace (osob vlastnících detektor? nebo detektorů?)

  • Zákazu, popř. regulace, hledání detektorem

  • Vymezení pojmu archeologický nález

  • Vymezení území s archeologickými nálezy


Informace o znění cizích předpisů si běžně opatřují subjekty u subjektů partnerských v příslušných státech. Zde mě napadá, že by snad provozovatelé analogických webů jako je tento v zahraničí mohli tato znění e mailem provozovateli tohoto webu poslat – problém by mohl být s překladem (kdyby byl text např. ve švédštině), ale snad by z kolegiality mohly být přeloženy odesilatelem texty do angličtiny, či němčiny. S argumentací jinou právní úpravou je třeba počítat, je to běžné. Vzhledem k tomu, že však Maltská konvence dává ohledně detektorů velkou vůli národní úpravě, určitě lze nalézt úpravy liberální. Je třeba však očekávat i nepřátelské prostředí, včetně připomínkových míst, a pokud nebude nikdo, kdo by uplatnil repliku vůči rigorózní a nepříznivé zahraniční úpravě, pak to může být problém. Navíc, při dobrém překladu lze exaktně právní úpravu vyložit a nakonec se může ukázat, že to, co je laicky chápáno jako absolutní zákaz hledání detektorem, je jinak, jde jen o omezení na určitá místa a pak padá protiargumentace automaticky.


Ještě jeden námět pro případné zpracovatele návrhu za obci hledačskou. To, že jde o krásné hobby uplatňované dost velkými počtem lidí nebude asi nikoho moc zajímat. Je třeba si připravit argumenty, proč hledání neomezovat s výjimkou lokalit s archeologickými nálezy. Zajímavé může být třeba: nálezy a hlášení nalezené munice, odstranění nebezpečí, které jinak nikdo neodstraní; zájmy výrobců detektorů a daně z jejich prodeje; to, že před vydáním zákona bylo kvantum detektorů nakoupeno a co s nimi teď, když je spousta míst, kde není důvod hledání omezovat; jde o památkový zákon a ten by se měl omezit jen na ochranu památek a nikoliv na obecné zákazy na místech, kde o žádné památky nejde; vlastníci dnes mají i třeba ohromné výměry ploch a jde o výkon jejich vlastnického práva, pokud nejde zrovna o území s archeologickými nálezy………


Záruka, že úsilí vložené do snah ovlivnit rozumně zákon bude mít efekt, není samozřejmě žádná. Z praxe však si dovolím tvrdit, že ingerence do legislativního procesu se dějí a tvůrci zákona se tak mnohdy dozvědí informace, které by jinak nezískali a na výsledku tvorby se to projeví. Navíc tvůrci zákona na příslušném ministerstvu nebývají žádní hlupáci a mají znalosti souvislostí předpisů, znají i trendy, zde např. směrem k obsahu vlastnického práva, jak je navržen v novém občanském zákoníku a uvažují obvykle racionálně. Tady by to mohlo být např. v tom, že je tady kvantum lidí, kteří si nakoupili drahé výrobky, chtějí je využívat a argumentace, že celý stát je s výjimkou vytěžených prostorů archeologická lokalita neobstojí, viz. třeba ona koupaliště, ale jde také třeba stavebníky, kteří by ke každému kopnutí základu jakékoliv stavby měli dělat oznámení Archeologickému ústavu a čekat, zda se udělá archeologický průzkum, tedy veřejné mínění atd….


Přeji hodně zdaru

 
Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Vytvořit účet.
Související odkazy
· Více o tématu Legislativa
· Další články které přijal mcmlxxx


Nejčtenější článek na téma Legislativa:
Nový občanský zákoník a novela památkového zákona

Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 5
Účastníků: 3

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

Související témata

Informace

"Nový občanský zákoník a novela památkového zákona" | Přihlásit/Registrovat | 12 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.

Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: mcmlxxx (detektory@hantec.cz) - Saturday, 01.03. 2008 - 20:50:14
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://detektory.hantec.cz
Jak jsem již psal jinde, požádal jsem MK ČR o zodpovězení několika otázek. Otázky i odpovědi od mluvčí MK ČR Markéty Žižkové si můžete přečíst v následujícím textu:

Cituji:

Věc: ŽÁDOST MINISTERSTVU KULTURY O POSKYTNUTÍ INFORMACE VE SMYSLU
ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM


Žádám o stručné sdělení následujících informací:

Otázka:

1) Připravuje Ministerstvo kultury v současné době nové znění návrhu  
památkového zákona?


Odpověď:

Ministerstvo kultury již připravilo novelu zákona o státní památkové péči. Schválila ji vláda na svém únorovém zasedání. Posílám Vám ji pro informaci v příloze.


pozn. autora:
můžete stahnout zde: http://detektory.hantec.cz/download/pamatkovy-zakon-technicka-novela-2008-1.doc (42kB) )

Otázka:

2) Jakým způsobem a kde lze získat pracovní verze nebo seznam změn
které budou v novém zákonu zahrnuty?


zodpovězeno v odpovědi na dotaz č.1

Otázka:

3) Jakým způsobem a v jakém znení bude do nového zákona zahrnuta tzv. MALTSKÁ KONVENCE. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, především její ustanovení v článku 3, b)iii - cituji:
"(iii) učinit používání detektorů kovů a jakýchkoli jiných detekčních zařízení nebo postupů archeologického výzkumu předmětem specifického předchozího oprávnění, kdykoli s tím počítá vnitřní právní úprava státu."
tzn.:  počítá se se zákazem používání detektorů kovů a ostatních detekčních zařízení na celém uzemí ČR?


Odpověď:

3. Obecně je uvažováno o tom, že by průzkum pomocí detektorů byl výslovně uveden jako jedna z metod archeologického výzkumu (tedy byla by pak v paragrafovaném znění zákona do definice archeologického výzkumu zahrnuta i tato metoda) s tím, že pochopitelně jako všechny ostatní formy archeologického výzkumu by si i tato forma vyžadovala to, aby osoba, která takové průzkumy provádí, disponovala příslušným rozhodnutím o oprávnění provádět archeologické výzkumy.Otázka:

4) Má již Ministerstvo kultury nějaké podklady a návrhy např. od Archeologického ústavu ČR či jiných subjektů ohledně výše zmíněného bodu 3 ? Pokud ano, jaké a kde je možné si je prostudovat?


Odpověď:

4. S Archeologickým ústavem AV ČR i dalšími oprávněnými organizacemi je Ministerstvo kultury ve styku (jak písemném tak ústním) průběžně a proto v dané chvíli neexistuje materiál, který by v plné šíři popsal postoje zmíněných subjektů, které navíc nedaly Ministerstvu kultury oprávnění tyto informace o svých postojích dále šířit. Protože navíc není Ministerstvo kultury původcem písemností zaslaných Archeologickým ústavem AV ČR a dalšími subjekty a protože se postoje Archeologického ústavu AV ČR i dalších oprávněných organizací s ohledem na vyjasňování si dané problematiky pochopitelně vyvíjejí, nelze než doporučit, aby v tomto směru byl dotaz vznesen přímo vůči Archeologickému ústavu AV ČR, který se pro tvorbu zákona stal jedním z garantů této oblasti.
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: Baba (rafina@rafina.cz) - Sunday, 02.03. 2008 - 09:17:30
 
Je to zajímavé čtení ale myslím, že je už pozdě. Mediální kampaň z nedávné doby měla přímou souvislost s připravovanou novelou. Cílem bylo zmasírovat povědomí lidí (a úředníci jsou také lidi), kteří se v problematice neorientují, aby stáli na straně archeologů. Dopadne to tak, jak říká paní tisková mluvčí - používání detektorů kovů zapracují jako archeologickou metodu výzkumu. Tím spustí lavinu žalob na stát o náhradu peněz za detektory, které se stanou nepoužitelné pro člověka bez povolení provádět archeovýzkum. Žaloby ale podají jen lidé, kteří už nebudou chtít dál hledat - veřejně přiznají, že detektor mají a jsou dbalí zákonů. Navíc to bude jen cca 100 mil. korun, což je ve srovnání s jinými prošustrovanými miliardami zanedbatelné a koneckonců si to platíme z daní.

Myslím, že nejvážnějším argumentem připomínkového řízení nebude stav legislativy jinde ale fotky z archivu Detektorwebu. Ty vybrané myslím přesvědčí každého úředníka, že je zapotřebí hledání zakázat. Jenom doufám, že se pak administrátoři DW díky své činnosti (na jejíž škodlivost je spousta lidí opakovaně upozorňuje) dostanou do existenčních problémů a konečně zavřou své panoptikum chlubivosti, hlouposti a naivity - galerii zvanou Nálezy. Ale tu kobylu budou rajtovat do úplného konce ve smyslu hesla "Po nás potopa" - hlavně když to sype a mrcasníčci kupují.

Mám - li shrnout situaci, je velmi málo pravděpodobné, že se podaří trend směřující k zákazu zastavit připomínkami - není dost času na přípravu solidních argumentů a obhajovat činnost, která se de facto někdy pohybuje na hranici zákonnosti nebude lehké. Jedinou nadějí je, že by se mohlo podařit vytvořit připomínkami opět kočkopsa, kterého lze vykládat několika způsoby, což je stav na který je většina občanů zvyklá a hledat by se dalo dál. Evidence detektorů nebo detektorářů je iluze - řada lidí má ještě v živé paměti minulý režim, kdy posloužily právě seznamy osob evidovaných kvůli nějaké činnosti k tomu, že byli první na ráně, když se bilo.
Pokud by někdo iniciativu k vytvoření kompromisního zákona inicioval, přispěl bych možná nějakým nápadem ale rozhodně bych se někam nepodepisoval.

Závěrem chci konstatovat, že se hledalo, hledá a bude hledat bez ohledu na novely - řada mých kamarádů si nikdy žádný zákon nepřečetla, na televizi nekouká a je jim to někde. Oni se pravděpodobně nikdy nedozví, že nějaká novela vznikla, pokud jim to neřekne někdo v hospodě, když si opřou detík do kouta. A upřímně řečeno, jedna věc je novela a druhá její vymáhání v praxi. Neumím si moc představit, že to bude fungovat a znění novely je v konečném důsledku fuk.

Jediné znění novely, které by fungovalo je takové, které by uzákonilo spolupráci archeologů a obce hledačské založenou na rozumných pravidlech. To pak ano a dávalo by to vzájemný smysl. Jinak je to ztráta času a to oboustranná.
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: elmara (info@detektory-mlejnsky.cz) - Sunday, 02.03. 2008 - 21:37:05
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.lovecpokladu.cz
 
Musím říci že nesouhlasím. Zveřejňování odevzdaných nálezů věci jenom pomáhá. Tvářit se, že vlastně žádné nálezy nejsou, i když tady chodí hledat skoro 20 000 tisíc lidí, je naprosto směšné. Jelikož určitá část hledačů archeologické lokality nerespektuje, a zdá se že původní archeologická stráž už asi samovolně zanikla, tvůrce zákona sáhnul k osvědčené české metodě - velké sankce a nikdo kdo by je vymáhal. Spolupráce s archeo už dávno probíhá, na regionální úrovni je spousta lidí, kteří se na hledání nedívají tak černobíle. Tím samozřejmě nechci říci že by snad někdo souhlasil s vykrádáním archeologických lokalit. Pouze chci upozornit, že spousta archeologů strká hlavu do oprátky (při spolupráci s detektoráři), když se do takové činnosti pouští. V očích vedení české archeologie je to samozřejmě dost silně diskvalifikuje.
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: Baba (rafina@rafina.cz) - Monday, 03.03. 2008 - 06:41:32
 
Máš dost krátkou paměť Elmaro. Pust si z archívu (jestli to tam ČT ještě má) oficiální stanovisko AÚ k detektorářům. Pro ně jsme banda zlodějů na které je potřeba volat policii. Až se budeš bavit s nějakým archeologem, měj to stále na paměti.
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: elmara (info@detektory-mlejnsky.cz) - Monday, 03.03. 2008 - 17:53:55
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.lovecpokladu.cz
 
Ahoj
S archeology se snažím mluvit co nejčastěji. Jelikož se snažíme zprostředkovat odevzdání některých předmětů - je to čím dál častěji. Nebudu hodnotit tisíckrát omleté vystoupení v čt. Názor archeologů v terénu rozhodně není takle černobílý. Panují docela oprávněné obavy že po vydání nového zákona se už nikdo nebude chtít dostat do problémů a tak se již do muzeí nedostane vůbec nic. Což se může snadno stát. Znovu opakuji, vážím si všech kdo se odhodlájí spolupracovat s detektoráři. Takový člověk ryskuje svojí pověst v oboru a nese tak doslova kůži na trh. Bohužel lidé kteří pracují v terénu na výskumech mohou podobu nového zákona ovlivnit velice málo. Rozhodují úředníci a vláda.
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: elmara (info@detektory-mlejnsky.cz) - Sunday, 02.03. 2008 - 21:37:16
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.lovecpokladu.cz
 
Musím říci že nesouhlasím. Zveřejňování odevzdaných nálezů věci jenom pomáhá. Tvářit se, že vlastně žádné nálezy nejsou, i když tady chodí hledat skoro 20 000 tisíc lidí, je naprosto směšné. Jelikož určitá část hledačů archeologické lokality nerespektuje, a zdá se že původní archeologická stráž už asi samovolně zanikla, tvůrce zákona sáhnul k osvědčené české metodě - velké sankce a nikdo kdo by je vymáhal. Spolupráce s archeo už dávno probíhá, na regionální úrovni je spousta lidí, kteří se na hledání nedívají tak černobíle. Tím samozřejmě nechci říci že by snad někdo souhlasil s vykrádáním archeologických lokalit. Pouze chci upozornit, že spousta archeologů strká hlavu do oprátky (při spolupráci s detektoráři), když se do takové činnosti pouští. V očích vedení české archeologie je to samozřejmě dost silně diskvalifikuje.
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: Baba (rafina@rafina.cz) - Monday, 03.03. 2008 - 06:35:57
 
Nebavím se o současném stavu ale o tom, co celou situaci kolem hledání dovedlo tam, kde je dnes. A to byly bezesporu dvě věci - galerie na DW a díry na archeolokalitách, mnohdy související ani ne tak s profíky, kteří po sobě uklidí aby se mohli vracet, ale s novými detektoráři kteří si zpravidla koupili detektor s vidinou pokladů z DW a první kam šli bylo archeo.

Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: elmara (info@detektory-mlejnsky.cz) - Saturday, 01.03. 2008 - 21:25:16
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.lovecpokladu.cz
Měl jsem možnost probrat s několika archeo, alespoň určité části, připravované novely. Zdá se že se jedná znovu o nekonkrétní zákon s velkou vahou na sankce. Je zajímavé, že s ním nejsou spokojeni ani archeologové, tedy alespoň pokud mají dost informací. Jelikož v připomínkovém řízení se bude za archeo vyjadřovat jistá paní doktorka, která nás zrovna nemusí, bude prosazení nějakých změn věc dosti nesnadná :(. Celá věc nakonec povede k tomu, že poměrně nadějný začátek spolupráce mezi spoustou hledačů a archeo se vrátí někam na začátek 90. let. Nikdo nebude odevzdávat nic a to ani z lokalit zdánlivě bezcenných. O to asi ale nikdo nestojí . Myslím, že to je ten nejdůležitější argument pro zmírnění zákonné úpravy! Ve Velké Británii bylo v minulém roce odevzdáno více jak 50 000 tisíc předmětů (podle Financial Times), je jasné, že pokud by se takové množství předmětů dostalo na stůl českým archeologům tak asi naše archeologie zkolabuje. Na druhou stranu spousta nálezů z pohyblivé půdy, kde posuzování nálezových okolností je dosti problematické by se mohla stát legalní možností spolupráce s archeo i hledáním jako takovým.
Elmara
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: biatek (bronzezeit@centrum.cz) - Wednesday, 05.03. 2008 - 08:52:24
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Baba: Dovolím si souhlasit s Elmarou. Problém nevidím v nálezech na DW, na Aukru to bývá horší masakr, ale nejhorší je to, co vidět není a co se jenom tuší nebo to, co se dozvíme jaksi bokem, popř. rozprasený terén.
Spolupráce mezi archeology a hledači dávno probíhá, já osobně se s tím netajím, jako archeolog o tom s osobami z AÚ běžně komunikuji a nikde není žádný problém. Pokud mě za rohem pár kolegů pomlouvá, je mi to šuma fuk a je to jejich problém, vše je legální a v pořádku. Pokud někde dělám výzkum, mohu najmout brigáníků, kolik je potřeba, ovšem jsem garantem výzkumu a za kvalitu výzkumu ručím krkem.A jestli ten brigádník má v ruce lopatu nebo detektor, je v úplně jedno, pokud jsou splněny ostatní zákonné povinnosti.
Jak by sis představoval zákon, který legalizuje spolupráci?
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: Baba (rafina@rafina.cz) - Wednesday, 05.03. 2008 - 19:39:15
 
Nejsem právník ale tak, aby se většina zajímavých nálezů z oblastí mimo vyložené archeo dostala kam patří. Zároveň aby stát zřetelně a nepřehlédnutelně označil ta archea, kam nikdo krom archeologů s detíkem nesmí. A zároveň tak, aby nálezce nemotivovalo jen čiré vlastenectví ale vědomí, že může legálně pomáhat za odpovídající odměnu a že ho nikdo nevyžene z muzea a nezavolá na něj policii, když tam donese bronzovou sekyru. Asi tak...
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: jindrabindra (jbinder@seznam.cz) - Tuesday, 18.03. 2008 - 21:28:03
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Řekl bych, že klíčový je vymezení pojmů arecheologická lokalita a souhlasím s tím, že na zmapovaný a označený arecheologický lokalitě nemáme s detektorem co pohledávat, to není náš rajón. Držme se našich starých cest a lesů, tam můžeme maximálně pomoci, protože tam by nikdo z archeologů nkdy nehledal, proč taky. A pokud pomůžeme jen dobře. Taky nesouhlasím s pomocí za úplatu. Proč? Když tě to baví a chceš pomoci dobré věci archeoologům, udělej to zadarmo.Návrh zákona v citovaném znění není vše zakazující, ale vymezuje hranice a to je asi jen dobře. Když chytí nějaký prase jak kope někde pod hradem, nedělá to asi z lásky k historii.
Re: Nový občanský zákoník a novela památkového zákona (Hodnocení: 1)
Od: elmara (info@detektory-mlejnsky.cz) - Tuesday, 18.03. 2008 - 21:59:32
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.lovecpokladu.cz
 
TO Baba: Nový zákon si představuji asi stejně jako ten, který už řadu let platí ve Velké Británii. Samozřejmě chápu, že v dnešních dnech je to pouze sen. Bohužel se zdá, že v novele půjde jen o represi a to je podle mě jen cesta někam zpátky. Je jasné,že to může určitou část lidí od nákupu detektoru a hledání odradit, bude to ale většinou právě ta část poctivců a potencionálních spolupracovníků muzeí. Hledačů, kteří berou detektor jako možnost zisku se samozřejmě žádná taková novela nedotkne. Porušují platné zákony už dnes ! Ti, kteří by o nějakou formu spolupráce stáli, nebo o ní uvažují, se samozřejmě rozhodnou, že si nebudou přidělávat starosti. Možná se stáhnou z políček, na kterých se dnes běžně pohybují a začnou chodit hlouběji do lesa, což je znovu pro archeologii špatná zpráva, neboť na políčkách samozřejmě nikdo nálezové situace nepoškozuje, to už za nás udělala hluboká orba. V lese, pokud se nejedná o novodobé plantáže může být situace již jiná. Pokud se tak neozvou osvícení archeologové (hlavně ti co opravdu chodí kopat - ne ti co si pouze hlídají židli :) bude na světě asi zákon, který nikdo nechce, ale hledačská veřejnost se s ním bude muset asi naučit žít.

Elmara
Detektory kovů články návody recenze hledání field testy záhady tajemství pozvánky na akce manuály návody galerie detektorů inzerce diskuzní fórum
Tesoro Compadre Cibola uMax Silver Cortes Eldorado Garrett Teknetics Bounty Hunter Fisher Troy Shadow MD3009 ACE 150 ACE 250 GTP1350 Tejon Vaquero Fieldmaster Compass Rutus Solaris XP GMAXX XP GOLDMAXX GOLDMAXX Power ADX Adventis Zetex JOKR Mikel Minelab Musketeer Advantage Explorer Quatro MP X Terra Whites White's IDX XLT DFX MXT QXT Spectrum Eagle MD3815B AD3018 Explorer SE Fisher F75 Teknetics T2 Fisher F4 Titanium Adonis Fisher F2 Fisher F4 Fisher F70
Kanál RSS 2.0
| Obsah: Bronislav MAREK | e-mail: detektory (zavináč) hantec (tečka) cz | Jabber: mcmlxxx (zavináč) hantec (tečka) cz |
Design layout by Jakub Dubec and Michal Krajcirovic.
Web pohání Copyright © Redakční systém UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.04 sekund
Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO